ဘဝ၏ေနာက္က်မွသိေသာသတိတရားမ်ား

ကြ်န္ေတာ္ကဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္မ်ားဘိုးဘြားတို႔ရဲ႕ဆုံးမမွဳမ်ားႀကားမွာက်င္လည္ခဲ႕ျပီးခ်ိန္ကစ၍တူေသာအက်ိဳးေပးတတ္ေသာသေဘာတရားမ်ားကိုခါးဝတ္ပဆိုးကဲ႕သို႔ျမဲျမန္စြာဝတ္ဆင္ခဲ႕ပီးငွက္ျပစ္ျခင္း ေနာက္ေျပာင္လိမ္လည္ေျပာဆိုျခင္းသူတပါးအသိုက္အဝန္းပ်က္စီးေစမည့္ကိစၥမ်ားကိုအတတ္နိင္ဆုံးသတိထားကာေရွာင္ရွားခဲ႕ပါတယ္။ကိေလသာမကင္းေသာလူသားတေယာက္ျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္ျပဳခဲ႕မိေကာင္းျပဳခဲ႕ပါမယ္သို႔ေပမယ့္နည္းပါးေအာင္သတိတရားျဖင့္ေရွ႔ဆက္ခဲ႕ေလသည္။
အပိုင္း[၁]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s